CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

 

Nr. [[Numar Contract]] din [[Data Contract]]

1. Dispozitii generale

1. S.C. AUHERO S.R.L., agenţia de turism  AUHERO, cu sediul in Str.Trapezului nr 2A,cod postal 032324, Bl M29G, Sc1, Et 1, Ap 5,Sector 3, C.U.I. RO32653431, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/280/14.01.2014, având contul RO75BRDE441SV94196784410 RON, deschis la Banca BRD POLICOLOR sector 3, Tel. 0765.236.826 și 0745.027.559, e-mail: office@vacante-auhero.ro , titulară a licenţei de turism nr. 733/ 05.10.2020, Polita de asigurare Seria I, nr 58260, incheiata la societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, valabila pana la data de 25.01.2025,  reprezentată prin Iacob Gabriel, în calitate de Administrator, denumită în continuare AGENTIA

şi

2. Dl./dna. [[Nume Client]] domiciliat/domiciliată în  [[Adresa Client]] telefon [[Telefon Client]],  e-mail client [[Mail Client]] ,posesor/posesoare al/a cărții de identitate [[Nr Reg Comert Client]], CNP [[CUI Client]],  in calitate de TURIST

au convenit la încheierea prezentului contract 

3. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:

a) servicii turistice la cererea clientului;

b) servicii turistice preorganizate, denumite in continuare servicii din oferta standard.

3. Contractul incepe la data semnarii si se incheie la data finalizarii serviciilor turistice contractate.

4. Contractul de comercializare a serviciilor de calorie da nastere raportului juridic dintre AUHERO TRAVEL si calator, fiind supus reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, Codului Civil si altor acte normative aplicabile.

2. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre AUHERO TRAVEL a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, in schimbul platii pretului.

2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga AUHERO TRAVEL sunt descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, note), in cazul ofertei standard sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.

3. Orice alte servicii turistice sau de alta natura, neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii, nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea AUHERO TRAVEL.

4.  Pachetul de servicii de calatorie este organizat si vândut de SC AUHERO SRL în calitate de agentie organizatoare

2.1 Servicii contractate:

Nume circuit   

Data  [[Data Contract]]

Participanti  

Tip camera   

 

3. Tarife, conditii si termene de plata

3.1. Prețul contractului este de _________________ și se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

Dacă prețul contractului este în devize acesta se poate achita in lei, la cursul BNR plus 2% din ziua plății.

În situația contractarii serviciilor de calatorie în regim early booking, reducerea este inclusă în pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalități de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se achita:

a) un avans in suma de ______________ din prețul contractului, iar diferenta de _______________se va achita pana la data de____________

b) plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.

 

Depășirea termenului de plată determina aplicarea unei penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de întarziere, procent aplicat la suma scadenta și neachitata.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

1.    a) pentru serviciile de calatorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.

2.    b) pentru serviciile de calatorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

3.    termene de plata oferta STANDARD

35% din prețul pachetului de servicii de calatorie  – la inscriere;

55% din pretul pachetului de servicii de calatorie – cu minim 60 zile inaintea plecarii;

10% din pretul pachetului de servicii de calatorie – cu minim 30 zile inaintea plecarii.

3.3. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, in valuta specificata în contract sau în RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Natională a Românei plus 2%  din ziua emiterii facturi.

3.4 Plata serviciilor de calatorie cu vouchere de vacanta (suport electronic sau suport hartie)

 3.4.1. Beneficiarii care au primit vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractate.

 3.4.2. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4.3.  Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.4.4. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.

Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât achizitionarea unor pachete de servicii de calatorie intern (Romania) care sa includa cel putin o noapte de cazare pe teritoriul Statului Roman;

b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;

c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii;

4. Orice modificare referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract, se face contra cost; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.

5. Nerespectarea de catre CALATOR a termenelor de plata da dreptul agentiei AUHERO TRAVEL sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

6. Cresterile de pret sunt influentate de cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale pretului petrolului, cresterea taxelor de survol, etc. In cazul unei cresteri de pret mai mare de 8%, clientul poate rezilia contractul fara a plati penalizari de retragere.

4.Drepturile si obligatiile AUHERO TRAVEL

1. AUHERO TRAVEL se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.

2. AUHERO TRAVEL a informat turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.

3. AUHERO TRAVEL isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.

4. AUHERO TRAVEL este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care TURISTUL se afla in dificultate.  Agentia poate modifica / schimba structura circuitului / tipul de autovehicul folosit / obiectivelor turistice fara a afecta derularea programului si fara a anunta in prealabil turistul;  In cazul in care nu se intruneste numarul minim de participanti, agentia are dreptul sa anuleze excursia sau sa solicite un cost suplimentar de la turisti pentru organizarea excursiei cu un numar de participanti mai mic.

5. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.

6. AUHERO TRAVEL nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile TURISTULUI sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.

7. Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, AUHERO TRAVEL poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de tarif, atunci cand modificarea este nesemnificativa si TURISTUL a fost informat in scris cu privire la modificare.

8. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, AUHERO TRAVEL este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, TURISTUL are posibilitatea ca, intr-un termen de 24 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, TURISTUL are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.

9. In cazul in care TURISTUL opteaza pentru incetarea contractului, in conditiile punctului 8, AUHERO TRAVEL ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama TURISTULUI, in termen de 14 zile de la data incetarii contractului.

10. In cazul in care TURISTUL inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate accepta un alt pachet, de o calitate echivalenta sau superioara.

11. AUHERO TRAVEL va informa TURISTUL, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului. Atunci cand e cazul va comunica TURISTULUI si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).

TURISTUL are la dispozitie un termen de 24 de ore pentru a informa AUHERO TRAVEL cu privire la decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse de AUHERO TRAVEL si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.

12. AUHERO TRAVEL nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.

13. AUHERO TRAVEL nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale, greva transportatorilor, etc.

In astfel de conditii, toate cheltuielile generate de eventuale costuri de transport, cazare, masa sau alte servicii, vor fi suportate integral de calator. Este exclusa raspunderea AUHERO TRAVEL pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor, etc.

4. AUHERO TRAVEL va furniza TURISTULUI, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarul, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;

b) denumirea, sediul/adresa si numerele de telefon ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta TURISTUL in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, TURISTUL trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a revanzatorului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al TURISTULUI, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident ori de boala.

5. Drepturile si obligatiile TURISTULUI

1. TURISTUL are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de AUHERO TRAVEL, inclusiv cu privire la tariful acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. TURISTUL declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.

2. Tariful, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri etc, anexe acestui contract. AUHERO TRAVEL nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea: „TARIFUL (PRETUL) NU INCLUDE”, acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai AUHERO TRAVEL sau de catre alti prestatori.

3. TURISTUL are dreptul sa faca cunoscut AUHERO TRAVEL solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate. Nicio cerinta speciala a TURISTULui nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

4. In cazul in care TURISTUL nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris AUHERO TRAVEL cu cel putin 3-7 (trei -sapte) zile inainte de inceperea executarii pachetului. AUHERO TRAVEL informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

In cazul in care AUHERO TRAVEL nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa transfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea TURISTULUI la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire. Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor turistice, atat TURISTUL cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la sediul AUHERO TRAVEL si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In cazul mijloacelor de transport, cedarea contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in mijlocul de transport(avion, autocar, ambarcatiune, etc.) care depinde in mod exclusiv de compania transportatoare.

5. Renuntarea in totalitate sau in parte la serviciile de calatorie numai a unuia sau a mai multor calatori inregistrati pe acelasi contract, nu da dreptul celorlalti participanti sa beneficieze de serviciile la care au renuntat ceilalti, cum ar fi folosirea locului in mijlocul de transport, a camerei la cazare, a meselor, etc, indiferent de natura relatiilor dintre semnatarii contractului(familie, prieteni, colegi, etc).

6. TURISTUL poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar, etc., ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

7. TURISTUL are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de AUHERO TRAVEL si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

8. Facultativ, TURISTUL are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

9. TURISTUL este obligat sa achite taxele locale, daca este cazul, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la AUHERO TRAVEL.

10. TURISTUL este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

6. Asigurari

1. TURISTUL este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul în Bucuresti Aleea Alexandru nr 51 sector 1, tel 004 021 4057420.  Polita de asigurare Seria I, nr 58260, incheiata la societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, valabila pana la data de 25.01.2025,  este afișată pe pagina web a agenției de turism https://www.vacante-auhero.ro

2. Conditiile in care TURISTUL va fi despagubit de catre societatea de asigurare, prevazute in polita de de asigurare, pot fi consultate la sediul AUHERO TRAVEL.

7. MODIFICAREA PRETULUI CONTRACTULUI

1. Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract.

2. Orice modificare referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract, se taxeaza de catre AUHERO TRAVEL cu o suma ce va fi comunicata TURISTULui care solicita modificarea, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.

3. Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, tarifele pot fi marite unilateral de AUHERO TRAVEL sau micsorate la cererea TURISTULUI. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aeroport sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv.

4. In ipoteza unei cresteri de pret, AUHERO TRAVEL va trimite TURISTULUI o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

5. Eventuala scadere a tarifului ceruta de TURIST nu poate fi intemeiata decat pe o scadere a costurilor prevazute mai sus, care are loc dupa incheierea contractului si inainte de inceperea executarii pachetului.

8. Modificari, retrageri, anulari

1. TURISTUL poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului.

In cazul in care TURISTUL inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta este obligat sa plateasca catre AUHERO TRAVEL o penalitate de incetare adecvata si justificabila.

Prin liberul lor acord de vointa, partile contractante stabilesc ca reprezinta o penalitate de incetare adecvata si justificabila, dupa cum urmeaza :

a) gratuit, daca renuntarea se face cu mai mult de 80 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 60% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30 – 79 de zile inainte de data plecarii;

c) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 15 – 29 de zile inainte de data plecarii;

d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in ultimile 15 zile sau pentru neprezentarea la program.

Exceptie fac programele cu conditii si tarife speciale, astfel mentionate in contract, caz in care penalitatea este de 100%, indiferent de momentul sau motivul renuntarii.

2. AUHERO TRAVEL poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi TURISTULui rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar AUHERO TRAVEL il instiinteaza pe TURIST cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

(i) 20 – 3 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;

(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

b) AUHERO TRAVEL nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza TURISTUL cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.

3. Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, TURISTUL poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.

4. in cazul in care TURISTUL invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, daca TURISTUL a incheiat o astfel de asigurare storno.

5. Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contract, AUHERO TRAVEL va oferi, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea TURISTULui la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de AUHERO TRAVEL au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, TURISTUL va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.

6. TURISTUL poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.

7. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care TURISTUL nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre autoritati.

9. RECLAMATII si LITIGII, ASISTENTA CALATORILOR SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1. TURISTUL are obligatia de a informa AUHERO TRAVEL, in scris, fara intarzieri nejustificate, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane.

2. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata;

b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

3. In cazul in care, pentru astfel de motive, AUHERO TRAVEL nu remediaza neconformitatea, TURISTUL are dreptul la o reducere de pret. Daca AUHERO TRAVEL nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, TURISTUL poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.

4. AUHERO TRAVEL este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat, in scris, de catre turist.

5. TURISTUL nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:

a) este imputabila TURISTULUI;

b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;

c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.

6. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de AUHERO TRAVEL, atunci cand aceasta este datorata TURISTULUI, nu poate depasi valoarea serviciilor turistice ale carui beneficiar este acesta.

7. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. De asemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.

8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul AUHERO TRAVEL.

9. AUHERO TRAVEL acorda asistenta TURISTULUI aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea TURISTULUI in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand TURISTUL este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, AUHERO TRAVEL are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.

Pentru contactarea agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, TURISTUL poate folosi datele de contact din informarea primita inainte de inceperea calatoriei sau odata cu incheierea contractului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate de SC AUHERO S.R.L.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

2. În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către SC AUHERO S.R.L., și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

3. În acest sens, SC AUHERO S.R.L. poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor,apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

4. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către SC AUHERO S.R.L. exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

5. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:

●       Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

●       In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

6. SC AUHERO S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor SC AUHERO S.R.L. de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

7. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către SC AUHERO S.R.L. și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

8. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, SC AUHERO S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC AUHERO S.R.L., pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care SC AUHERO S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC AUHERO S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC AUHERO S.R.L. și/sau vor fi distruse.

9. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu SC AUHERO S.R.L. dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării. 

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC AUHERO S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

1.    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

2.    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

3.    are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC AUHERO S.R.L. poate:

●       fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

●       fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, republicată.

3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

4. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

TURISTUL: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract

(Programul turistic, detaliile serviciilor turisitice, pret, alte informari) si sunt de acord cu ele.

 

 

Agenția de turism

SC AUHERO SRL

Turistul

Reprezentant (nume, prenume)

 Iacob Gabriel

Nume și prenume 

[[Nume Client]]

Functia

administrator

 

Semnatura/Stampila

__________________________

Semnatura 

_______________________________________

Anexa 1

LA CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

TURISTUL declara ca agentia de turism AUHERO TRAVEL, respectiv societatea comerciala S.C. AUHERO S.R.L., C.U.I. RO32653431, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/280/14.01.2014, având contul RO75BRDE441SV94196784410 RON, deschis la Banca BRD POLICOLOR sector 3, Tel. 0765.236.826 și 0745.027.559, e-mail: office@vacante-auhero.ro, i-a facut inainte de incheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie informarea de mai jos si i-a transmis toate celelalte date necesare pentru incheierea contractului in deplina cunostinta de cauza, dupa cum urmeaza:

Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.

Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. AUHERO TRAVEL, in calitate de agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu.

In plus, conform legislatiei, societatea detine protectie pentru a va rambursa platile si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventa.

Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018:

– Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul, anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie.

– Exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract.

– Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu AUHERO TRAVEL.

– Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare.

– Pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, TURISTUL poate inceta contractul. In cazul in care AUHERO TRAVEL isi rezerva dreptul de a creste pretul, TURISTUL are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.

– Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.

– Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

– In plus, calatorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si justificabile.

– In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite TURISTULui servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar AUHERO TRAVEL nu remediaza problema.

– Calatorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.

– AUHERO TRAVEL trebuie sa ofere asistenta in cazul in care TURISTUL se afla in dificultate.

– In cazul in care AUHERO TRAVEL intra in insolventa, platile vor fi rambursate. In cazul in care AUHERO TRAVEL intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea calatorilor este garantata. AUHERO TRAVEL a contractat Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul în Bucuresti Aleea Alexandru nr 51 sector 1, tel 004 021 4057420.  Polita de asigurare Seria I, nr 58260, incheiata la societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, valabila pana la data de 25.01.2025  este afișată pe pagina web a agenției de turism https://www.vacante-auhero.ro.

Calatorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta (Directia generala Turism, Strada Promoroacă, sector 1, Bucuresti, telefon 0040213037837, fax +40213037893, e-mail: registratura@mturism.ro) in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.

In sensul prezentului contract prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism oganizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz.

Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila aici:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233

De asemenea, TURISTUL a primit de la AUHERO TRAVEL si urmatoarele informatii (in functie de pachetul contractat):

a. Principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie:

(i) destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse;

(ii) mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, AUHERO TRAVEL si, dupa caz, agentia de turism intermediara informeaza TURISTUL cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere;

(iii) locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie;

(iv) serviciile de masa oferite;

(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului;

(vi) daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate TURISTULui ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului;

(vii) daca posibilitatea TURISTULUI de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective;

(viii) situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea TURISTULUI, informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile TURISTULui;

(ix) numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. a) inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se intruneste acest numar;

b. Nerespectarea de catre TURIST a termenelor de plata da dreptul AUHERO TRAVEL sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

c. Informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie;

d. Informatii privind posibilitatea TURISTULui de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare;

f. Informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre TURIST sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.

OFERTE SPECIALE – Pentru unele programe turistice pot fi lansate oferte speciale. Acestea nu sunt valabile retroactiv.

DOCUMENTE DE CALATORIE – Participarea la programul turistic se poate face in baza unui act de identitate valabil, in conformitate cu cerintele tarilor de destinatie sau a celor tranzitate. Informatii cu privire la conditiile de calatorie intr-o anumita tara, puteti obtine de la ambasada/consulatul tarii respective. In cazul pierderii documentelor de calatorie, TURISTUL este obligat sa obtina un document provizoriu, pe cheltuiala sa. Calatorii minori trebuie sa detina documentele prevazute de legea in vigoare la data calatoriei.

TRANSPORT AERIAN – Programele turistice cu transport aerian pot fi organizate cu curse regulate sau curse charter. Serviciile din avion pot diferi in functie de tipul zborului si de compania aeriana. AUHERO TRAVEL nu poate influenta calitatea serviciilor din avion. Companiile aeriene isi rezerva dreptul de a schimba orarul de zbor. AUHERO TRAVEL nu isi asuma raspunderea pentru aceste schimbari sau intarzieri, acestea se vor rezolva in conformitate cu regulile companiei aeriene. Daca TURISTUL pierde avionul din vina lui, nu are dreptul la despagubire. In cazul in care se pierde bagajul in timpul calatoriei, TURISTUL va face o plangere la reprezentanta companiei de zbor. Daca cumparati numai transportul cu avionul, inainte de intoarcere va rugam sa va interesati la reprezentantul local al companiei in legatura cu ora de plecare.

Repartizarea locurilor se face la imbarcare in avion sau on-line (check-in). Va atragem atentia ca imbarcarea (boarding) se termina, de regula, cu 50 min. inainte de decolare. Daca sositi dupa aceasta ora, AUHERO TRAVEL nu isi asuma nicio raspundere. Copii intre 0-2 ani calatoresc gratuit, fara a utiliza un loc separat.

Cu mai putin de 21 de zile inainte de plecare, biletele de avion nu mai pot fi anulate cu rambusare, nu se mai poate schimba numele si nici ruta, daca programul turistic nu prevede altfel(derogari speciale).

In cazul anularii unor curse de catre companiile aeriene, TURISTUL va fi informat si va fi rerutat pe o alta cursa fara niciun cost suplimentar sau vor fi acordate despagubiri, in conformitate cu reglementarile internationale.

Agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana si implicit orarul de zbor, cu informarea prealabila a calatorilor cel mai tarziu cu 7(sapte) zile inainte de data calatoriei, TURISTUL neavand posibilitatea de a rezilia contractul, din acest motiv.

BAGAJE – Numarul si greutatea bagajelor ce pot fi imbarcate difera de la companie la companie si de la un tip de bilet la altul. Verificati cu atentie cate bagaje puteti transporta si greutatea maxima admisa. Depasirea numarului si greutatii bagajelor se taxeaza suplimentar, la punctul de check-in. In cazul pierderii sau deteriorarii bagjelor, TURISTUL trebuie sa contacteze imediat reprezentantul companiei aeriene. Pentru bagaje raspunde compania aeriana, AUHERO TRAVEL nu are nicio responsabilitate in acest sens. Despre transportul bagajelor voluminoase in avion, informatiile pot fi obtinute de la compania aeriana.

Greutatea maxima a bagajului de cala la calatoriile cu autocarul este de 15 kg. Animale vii si bagaje voluminoase nu sunt permise in autocar. Pe durata transportului cu autocarul, bagajele calatorilor sunt asigurate de catre firma transportatoare, in limita politei de asigurare. Raspunderea privind pierderea, furtul, deterioararea bagajelor, a obiectelor personale sau a documentelor, este in sarcina calatorilor.

k. TRANSFERURI – Transferurile se pot efectua cu autocarul/minibuzul/microbuzul sau autoturismul, inclusiv inregim de taxi. In timpul transferului, calatorii raspund de propriile bagaje.

l. AUTOCARE – Transportul calatorilor se face cu autocare/minibuze/microbuze proprii sau apartinand unor transportatori autorizati.

Autocarele/minibuzele/microbuzele sunt clasificate, fiind dotate corespunzator clasificarii. Este posibil ca in cazuri deosebite, sa fie necesara schimbarea autocarului/ minibuzului/microbuzului prevazut initial pentru desfasusarea calatoriei. In astfel de situatii este posibil ca mijlocul de transport sa nu beneficieze de toate dotarile initiale. Pentru asigurarea confortului optim, recomandam Calatorilor sa nu foloseasca toaleta din autocar decat in cazuri de urgenta, daca autocarul are aceasta facilitate. Programul curselor prevede opriri suficiente, in parcari dotate cu toaleta, iar insotitorii pot decide oprirea autocarului si in afara programului stabilit.

Punctele de imbarcare si orele de plecare sunt prevazute in programul excursiei, parte integranta din prezentul contract. Locurile in autocar se ocupa in ordinea inscrierii. Locurile se pot modifica pana la data plecarii, prin renuntarea la calatorie sau prin inscrieri suplimentare. In cazul in care se va schimba tipul autocarului, TURISTUL va primi locul cel mai apropiat de cel rezervat, chiar daca numarul acestuia nu va fi acelasi.

FERRY BOAT/VAPOR – Intre insule si continent transportul se poate face cu vaporul, inclusiv de tip ferry-boat.

Orarul vapoarelor depinde de companiile de navigatie si nu poate fi corelat in toate situatiile cu mersul avioanelor sau al autocarelor, de aceea pot interveni perioade de asteptare. Pe vapoare, bagajele sunt depozitate in comun; va recomandam sa pastrati asupra dvs. bunurile de valoare.

In situatii speciale, cum ar fi vremea nefavorabila, greve, etc, avand drept consecinta stoparea navigatiei, este posibil ca programul turistic sa fie perturbat in mod semnificativ. AUHERO TRAVEL va depune toate eforturile pentru gasirea unor solutii alternative de transport sau cazare. In astfel de cazuri, toate cheltuielile suplimentare cad in sarcina TURISTULui, AUHERO TRAVEL fiind exonerata de orice raspundere.

TRANSPORT PE CONT PROPRIU – Calatorii care se deplaseaza pe cont propriu vor contacta reprezentantul AUHERO TRAVEL in statiune. Reprezentantii si agentiile partenere pot fi contactati de la ora 8.00 LA 18.00. Daca ajungeti in statiune dupa ora de inchidere, puteti fi cazati numai a doua zi. Camerele in hoteluri pot fi ocupate in prima zi de la ora 18.00(uneori si mai devreme) si trebuie eliberate in ultima zi pana la ora 12.00. Camerele in vile pot fi ocupate in prima zi de la ora 14.00 si trebuie eliberate pana la ora 10.00.

HOTELURI – in materialele informative ale AUHERO TRAVEL, clasificarea hotelurilor se face in conformitate cu clasificarea din tara respectiva. In diferite tari, aceeasi categorie inseamna alta calitate. Criteriile de clasificare nu corespund intodeauna cu cele din Romania. Dimensiunile, dotarile si orientarea camerelor nu este asemanatoare nici la hoteluri de aceeasi categorie.

Cazarea se face de obicei in camere standard. Repartizarea camerelor este dreptul exclusiv al receptiei, asa ca nu garantam indeplinirea unor cereri speciale. Conform uzantelor internationale, camerele pot fi ocupate in intervalul orar 14.00 – 18.00 in ziua sosirii si trebuie eliberate pana la ora 12.00, ziua plecarii. In unele hoteluri exista posibilitatea de a ramane in camera si dupa aceasta ora, cu achitarea unei suprataxe. Patul suplimentar nu este de obicei la fel de comod ca unul normal. Dimensiunile si confortul camerelor cu pat suplimentar nu corespund intodeauna cu cele ale camerelor standard. Camerele cu un singur pat(single) sunt de obicei mai mici si nu intodeauna au o asezare avantajoasa. Pentru camerele care au vedere partial sau total spre mare se poate percepe o suprataxa, exceptand hotelurile unde acest lucru nu este mentionat. In situatia aceasta insa nu putem garanta camera cu vedere spre mare. In situatii cu totul deosebite ne rezervam dreptul de a schimba hotelul cu unul din aceeasi categorie.

Descrierile unitatilor de cazare au caracter informativ si nu constituie obiect al contractului de servicii turistice; anumite aspecte pot sa difere in momentul sosirii la unitatea de cazare.

Pentru anumite facilitati, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, aer conditionat, wifi, prosoape la piscine, sezlonguri la piscine sau la plaja, servicii de spa si masaj etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati reprezentantului sa va informeze cu exactitate asupra lor. Unitatea de cazare poate solicita un depozit cash sau garantat cu carte de credit, rambursabil la plecarea din hotel

VILE – Vilele se compun din studiouri (camere) si apartamente.

Studiouri: o incaprere cu unul pana la patru paturi, grup sanitar propriu (dus, WC) si bucatarie. Bucataria este utilata in functie de numarul de calatori si se pot prepara in ea mancaruri simple. Apartamente: sunt compuse din unul sau doua dormitoare (in functie de capacitate), living in care sunt 1-2 paturi extensibile si unde se gaseste si bucataria, grup sanitar propriu (dus, WC). In cazul vilelor, de regula nu exista prosoape, sapun si hartie igienica. Va recomandam sa luati dvs. prosop, sapun, detergenti si hartie de toaleta. De regula, bucatariile sunt dotate cu plita electrica, frigider, ghiuveta, vesela.

In cazul in care rezervarea a fost facuta pentru vila no name, nu ne stau la dispozitie descrieri sau fotografii, dar calitatea acestora nu va fi mai slaba decat cea stipulata in contract.

Descrierile unitatilor de cazare au caracter informativ si nu constituie obiect al contractului de servicii turistice; anumite aspecte pot sa difere in momentul sosirii la unitatea de cazare.

Pentru anumite facilitati, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, aer conditionat, wifi, prosoape la piscine, sezlonguri la piscine sau la plaja, servicii de spa si masaj etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati reprezentantului sa va informeze cu exactitate asupra lor. Unitatea de cazare poate solicita un depozit cash sau garantat cu carte de credit, rambursabil la plecarea din hotel

APARTHOTELURI – Aparhotelurile ofera in general camere sau apartamente complet utilate, completate cu servicii asemanatoare hotelurilor(receptie, curatenie, etc.) detaliile fiind mentionate pentru fiecare oferta.

CAZARI CIRCUITE – in cazul circuitelor, de regula, hotelurile nu sunt nominalizate. Nominalizarea acestora se face la cerere, cel mai tarziu cu 3 (trei) zile inainte de plecare.

Hotelurile nominalizate pot fi schimbate, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a calatorilor inainte de plecare, fara posibilitatea de a rezilia contractul, din acest motiv.

Cazarile se fac doar in camere standard. In cazuri speciale se detaliaza ce alte tipuri de camere se pot oferi.

Camerele cu 3 paturi (triple) pot fi cu 3 paturi de acelasi fel, cu 2 paturi de acelasi fel si unul pliant sau cu un pat matrimonial si unul normal sau pliant.

Mentiunea in textul programului “Cazare la ………” se refera si la hotelurile din suburbiile orasului, la fel cum mentiunea “Cazarea in zona”, face referire si la acele unitati hoteliere care se afla la o distanta de pana la 50 – 100 km in jurul destinatiei mentionate.

Anumite hoteluri isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui TURIST o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii (suma ce urmeaza a fi rambursata la plecare). De asemenea, in anumite destinatii, se solicita taxe de oras/statiune. Acestea se achita de catre calatori la receptia hotelului.

Micul dejun difera, de asemenea, de la o tara la alta, acesta putand fi de tip bufet sau continental. in respectul fata de regulile internationale, este interzis in restaurante de a scoate sau de a aduce alimente sau bautura.

AER CONDITIONAT – Utilizarea aerului conditionat, acolo unde exista, poate fi inclusa in tarif sau se poate achita suplimentar, conform programului turistic. In unele hoteluri aerul conditionat este comandat centralizat si numai intre anumite ore, sau sezonier. Economia de energie sau problemele tehnice pot face aerul conditionat nefunctional, pentru perioade scurte de timp.

INSOTITORI DE GRUP, REPREZENTANTI LOCALI, GHIZI, EXCURSII OPTIONALE

In cazul excursiilor in circuit, ghidul va fi pe toata perioada cu grupul.

Excursiile optionale se refera la acele excursii care nu sunt incluse in costul pachetului turistic, acestea putand fi cumparate sau nu de catre calatori. Inscrierea pentru acestea se poate face la agentia din Romania sau local in timpul circuitului, cu plata acestora catre ghidul insotitor. In pretul excursiilor optionale nu sunt incluse, de regula, intrarile la obiectivele turistice.

Tururile de oras se fac pietonal sau cu mijloace de transport locale, daca in program nu este precizat altfel.

Agentia foloseste in circuitele pe care le organizeaza ghizi romani autorizati. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul oraselor, muzeelor, monumentelor, etc. Astfel, ghizii romani vor oferi explicatii calatorilor doar in afara obiectivelor turistice, de obicei in autocar, iar ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi posibil doar daca grupul consimte la angajarea acestora, urmand ca ghidul roman sa efectueze traducerea. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale calatorilor, se face individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si a orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila. In acest sens, agentia nu poate fi facuta raspunazatoare.

In cazul transportului cu autocarul pentru sejururi, grupul beneficiaza de serviciile unui insotitor; acesta poate avea, uneori, si calitatea de conducator auto.

La sejururi, asiguram reprezentant local in statiunile mentionate in oferte. De regula, acestia sunt vorbitori de limba romana si pot fi contactati telefonic pentru a va ajuta in rezolvarea problemelor ivite. Informatiile cu privire la excursiile optionale (program, pret) le primiti de la reprezentantul local. Inscrierea si plata acestora se va face la fata locului. Pentru excursii optionale, toata raspunderea este suportata de agentiile partenere.

Reprezentantul local nu participa la toate excursiile. In cazul unui numar insuficient de calatori inscrisi, excursia poate fi contramandata. Este posibil ca turistii romani sa participe la excursii impreauna cu turisti de alte nationalitati (in acest caz ghidajul va fi si in limbi straine: ex. engleza). Conform legislatiei locale, la situri arhologice si muzee pot face ghidaj numai ghizii locali, reprezentantul AUHERO TRAVEL putand doar traduce.

REZERVARI – Rezervarea o puteti face personal, telefonic sau prin e-mail, ori prin intermediul formularului sau motorului de cautare de pe website-ul agentiei. Rezervarea este valabila cu plata avansului, in conditiile din contract.

In cazul in care nu se respecta termenele de plata, ne rezervam dreptul sa anulam rezervarea. Rezervarea este valabila numai cand este confirmata si TURISTUL achita avansul. In cazul in care plata nu s-a facut in 48 ore de la rezervarea preliminara, aceasta se anuleaza. La ofertele speciale nu se fac rezervari (se achita integral).

CERERI SPECIALE – Asa numitele cereri speciale (cazare la parter, camere cu vedere, camere alaturate…) vor fi rezolvate in limita posibilitatilor sau vor fi transmise agentiilor partenere. In cazul in care aceste solicitari nu au fost indeplinite, TURISTUL nu poate cere despagubiri.

DURATA CALATORIEI – Durata sejurului sau circuitului este cea prezentata in oferte si prevazuta in contract. La transportul cu avionul sau cu autocarul pot aparea intarzieri din cauza unor probleme tehnice, conditii meteo sau probleme de trecere a frontierei. Aceste probleme trebuie luate in calcul si la drumul de intoarcere, asa incat va rugam sa va programati eventualele intalniri importante avand in vedere acest lucru. Prima si ultima zi din sejur sunt destinate calatoriei.

In cazul in care, din orice motiv, doriti sa va intrerupeti sejurul, va rugam sa anuntati reprezentantul nostru local. De obicei intreruperea sejurului implica cheltuieli suplimentare (transfer, alt bilet de avion, etc.) care trebuie achitate la fata locului. Pentru servicile neutilizate nu se vor acorda despagubiri.

ALTE INFORMATII

Pe parcursul circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, intre 16:00-22:00, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea drumurilor, etc), a intarzierii calatorilor la punctele stabilite pentru intalnire, a vremii sau a punctelor de trecere a frontierei.

In cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, intarzieri sau anulari ale curselor aeriene, suprarezervari ale unitatilor de cazare, etc) agentia poate opera modificari in structura si organizarea pachetului turistic, inclusiv in ordinea vizitarii obiectivelor turistice din program, inaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta insa calitatea sau/si cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei.

In cazul programelor de tip circuit, daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat Bucuresti, acestia trebuie sa informeze cu minimum 15 zile inainte de data plecarii agentia.

Orele sunt estimative si se pot modifica in functie de conditiile meteorologice si de trafic. ATENTIE! Grupul nu va astepta calatorii care intarzie la imbarcare.

Reconfirmarea locului si a orei plecare, numerele de telefon ale ghizilor si numarul de masina se vor comunica cu cel putin 24 h inaintea plecarii.

Descrierile din oferte corespund conditiilor de la data editarii. Fata de acestea pot interveni schimbari (orarul vapoarelor, servicii hoteliere, constructii), despre care ne vom informa calatorii.

Agentia nu se face raspunzatoare pentru pierderea / uitarea obiectelor personale in hoteluri sau in mijloace de transport. Pentru recuperarea obiectelor uitate TURISTUL va fi raspunzator de costuri aferente.

Prezenta anexa face parte integranta din contract, ca si materialele informative (cataloage, brosuri, ec) ori notele de informare.

 

 

Agenția de turism

SC AUHERO SRL

Turistul

Reprezentant (nume, prenume)

 Iacob Gabriel

Nume și prenume 

[[Nume Client]]

Functia

administrator

 

Semnatura/Stampila

__________________________

Semnatura 

_______________________________________

 

ANEXA 2

1. Itinerariu Pachet de servicii de calatorie:

 

2. Servicii incluse:

 

Prezenta anexa face parte integranta din contract, ca si materialele informative (cataloage, brosuri, ec) ori notele de informare.

 

Agenția de turism

SC AUHERO SRL

Turistul

Reprezentant (nume, prenume)

 Iacob Gabriel

Nume și prenume 

[[Nume Client]]

Functia

administrator

 

Semnatura/Stampila

__________________________

Semnatura 

_______________________________________

Polita de asigurare Seria I, nr 58260, incheiata la societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, valabila pana la data de 25.01.2025

istanbul escorts
istanbul escort